Görevde Yükselme sınavı şartları ?

Görevde yükselmeye tabi hizmet grupları ve kadrolar şunlardır:

a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Şube müdürü,
2) Şef.

b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;
1) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı.

c) Büro hizmetleri grubu;
1) Sayman,
2) Ayniyat saymanı,
3) Çözümleyici,
4) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, memur, usta öğretici, sekreter, şoför.

Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar: Avukat, şehir plancısı, mimar, mühendis, istatistikçi, grafiker, teknik ressam, kütüphaneci, programcı, tekniker, teknisyen, veteriner hekim, psikolog, biyolog, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, hemşire, veteriner sağlık teknisyeni, laborant, mütercim, diyetisyen, film yapımcısı, makyajcı, fotoğrafçı, kameraman.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlar ile ikinci fıkrada yer alan kadrolar itibarıyla belirtilen hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları taşımak,

b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,şartları aranır.

Görevde yükselme yazılı sınavına katılacaklarda aranacak hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartlar şunlardır;

Şube müdürü kadrosu için;
1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son iki yıl Bakanlıkta görev yapmış olmak,

Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma uzmanı veya okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda üç; mimar, mühendis, biyolog, psikolog, istatistikçi, çözümleyici, programcı, araştırmacı, tekniker, şef veya sayman kadrosunda üç; öğretmen kadrosunda dört ya da bu alt bentte sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak.

Şef kadrosu için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak,
3) Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak,
4) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda görev yapıyor olmak.

Memur kadrosu için;
Başvurunun son günü itibarıyla;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
2) Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olma

Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı kadrosu için;
1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere öğretmen veya şef kadrosunda ayrı ayrı veya toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.

Sayman kadrosu için;
1) Dört yıllık fakültelerin kamu yönetimi, iktisat, işletme, muhasebe veya maliye bölümlerinden mezun olmak,
2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak,
3) Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

Ayniyat saymanı kadrosu için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak,
3) Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında sertifika sahibi olmak,
3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,
4) Üç yılı Bakanlıkta programcı unvanında olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak,
5) Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

Bilgisayar işletmeni kadrosu için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olmak,
3) Bakanlığa bağlı veya Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından bilgisayar işletmenliği belgesi almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek.

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olmak,
3) Bakanlığa bağlı veya Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından belge almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek.

Veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, memur, usta öğretici kadroları için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olmak.

Sekreter kadrosu için;
1) Büro yönetimi veya sekreterlik eğitimi veren en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olmak.

Şoför kadrosu için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak,
3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranan şartlar

Mimar, mühendis, (Mülga ibare:RG-13/1/2016-29592) (…) istatistikçi, grafiker, kütüphaneci, veteriner hekim, psikolog, (Ek ibare:RG-10/12/2014-29201) sosyal çalışmacı, biyolog, fizyoterapist, diyetisyen, mütercim, film yapımcısı, fotoğrafçı, kameraman kadroları için mesleğin gerektirdiği alanda yüksek öğretim (Değişik ibare:RG-13/1/2018-30300) mezunu olmak.

Programcı kadrosu için;
1) Bilgisayar programcılığı alanında en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek.

Tekniker, teknik ressam (Mülga ibare:RG-10/12/2014-29201) (…) kadroları için; atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda (Ek ibare:RG-13/1/2016-29592) en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.

Teknisyen kadrosu için; atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda eğitim veren (Değişik ibare:RG-13/1/2016-29592) en az ortaöğretim düzeyindeki bir eğitim kurumundan mezun olmak.

Laborant, hemşire, veteriner sağlık teknisyeni kadroları için; atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda eğitim veren (Değişik ibare:RG-13/1/2016-29592) en az ortaöğretim düzeyindeki bir eğitim kurumundan mezun olmak.

Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Yorum yaz