T.C. ANAYASASI SORULARI

T.C. ANAYASASI
1.
T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkilerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Hükûmeti kurmak üzere Cumhurbaşkanını atamak
Soru Açıklaması
2.
TC. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Devletin temel amaç ve görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Kişinin siyasal ve düşünsel haklarını sınırlayan her türlü engeli kaldırmaya çalışmak
Soru Açıklaması
3.
I.Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.

II. Türk Milleti, egemenliğini, Anayasa’nın koyduğu esaslara göre doğrudan kendisi kullanır.

III.Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz.


T.C. Anayasası’na göre “egemenlik” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
4.
I.Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz.

II.Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir.

III.Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.T.C. Anayasası’na göre “yerleşme ve seyahat hürriyeti” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
5.
T.C. Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Bakanlar Kurulunun istifası, düşürülmesi veya yasama döneminin bitmesi, belli süre için verilmiş olan yetkiyi sona erdirir
Soru Açıklaması
1
6.
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde TBMM’ye kaç milletvekili seçilmiştir?
Doğru Cevap: "E" 600 Millletvekili
Soru Açıklaması
7.
T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi merkezî yönetim bütçe tasarısı ile millî bütçe tahminlerini gösteren raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar?
Doğru Cevap: "C" Bakanlar Kurulu
Soru Açıklaması
8.
“Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. Bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz.”


T.C. Anayasası’na göre yukarıda, kişinin hakları ve ödevleri ile ilgili hükümlerden hangisi açıklanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Kanuni hâkim güvencesi
Soru Açıklaması
9.T.C. Anayasası’na göre Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri aşağıdakilerden hangisi ile düzenlenir?


Doğru Cevap: "D" Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
Soru Açıklaması
10.T.C. Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının kaçta kaçının çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir?


Doğru Cevap: "D" beşte üçü
Soru Açıklaması
11.
T.C. Anayasası’na göre Yüksek Seçim Kuruluna Danıştay’dan kaç asil, kaç yedek üye seçilir?
Doğru Cevap: "D" 7 asil, 4 yedek üye
Soru Açıklaması
12.
T.C. Anayasası’na göre Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri aşağıdakilerden hangisi ile düzenlenir?
Doğru Cevap: "E" Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
Soru Açıklaması
13.
T.C. Anayasası’na göre tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
Doğru Cevap: "C" Meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına
Soru Açıklaması
14.
T.C. Anayasası’na göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?
Doğru Cevap: "C" Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu
Soru Açıklaması
15.
T.C. Anayasası’na göre Silahlı Kuvvetlerin komutanı olup, savaşta Başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanlığı namına aşağıdakilerden hangisi yerine getirir?
Doğru Cevap: "E" Genel Kurmay Başkanı
Soru Açıklaması
16.
T.C. Anayasası’na göre hâkimler ve savcılar idari görevleri yönünden aşağıdakilerden hangisine bağlıdırlar?
Doğru Cevap: "D" Adalet Bakanlığı
Soru Açıklaması
17.
T.C. Anayasası’na göre Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaması aşağıdaki hükümlerden hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Egemenlik
Soru Açıklaması
18.
T.C. Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundaki görüşmeler aşağıdakilerin hangisinde tam olarak yayımlanır?
Doğru Cevap: "D" Tutanak dergisinde
Soru Açıklaması
19.
T.C. Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla aşağıdakilerden hangisini çıkarabilir?
Doğru Cevap: "C" Yönetmelik
Soru Açıklaması
20.
T.C. Anayasası’na göre Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahip olmak için kaç yaşını doldurmak gerekir?
Doğru Cevap: "B" 18 Yaş
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Yorum yaz