MEB İZİN YÖNERGESİ SORULARI

MEB İZİN YÖNETMELİĞİ
1.
Memura, zorunluluk halinde ve memurun gelecek yıl kullanacağı yıllık izninden düşülmesi şartıyla ikinci defa kaç güne kadar mazeret izni verilebilir.
Doğru Cevap: "B" On güne kadar
Soru Açıklaması
2.
Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi’ne göre hizmet süresi bir yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olan memurların yıllık izin süreleri kaç gündür?
Doğru Cevap: "E" 20 gün
Soru Açıklaması
3.

Erkek memura, isteği üzerine eşinin doğum yapması nedeniyle doğum tarihinden itibaren kaç güne kadar mazeret izni verilir?

Doğru Cevap: "E" 10 Gün
Soru Açıklaması
4.

Memura, isteği üzerine eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü halinde kaç gün izin verilir?

Doğru Cevap: "C" 7 Gün
Soru Açıklaması
5.

Yıllık izinlerini memuriyetlerinin bulunduğu yer dışında geçirecek olanların izin sürelerine, görev yeri ile iznin geçirileceği yerin uzaklığı dikkate alınarak ve zorunlu hâller belirtilmek suretiyle izin vermeye yetkili amirlerince gidiş ve dönüş için en çok …. gün olmak üzere yol süresi eklenebilir.” MEB Personelinin İzin Yönergesi’ne göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Doğru Cevap: "B" ikişer
Soru Açıklaması
Gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün olmak üzere yol süresi verilir.
1
6.

MEB Personelinin İzin Yönergesi’ne göre Hastalık Raporları memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok kaç gün rapor verebilir?

Doğru Cevap: "C" 10 Gün
Soru Açıklaması
7.

Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesine göre hangisi memurların izin çeşitlerinden değildir?

Doğru Cevap: "E" Kafa İzni
Soru Açıklaması
8.

Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesine göre izin vermeye yetkili amirlerin yanlış verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Eğitim müşavirlerine başkonsoloslar
Soru Açıklaması
9.

Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ne kadar süre süt izni verilir?

Doğru Cevap: "A" İlk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.
Soru Açıklaması
10.

Memura, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise kaç aya kadar hastalık izni verilir?

Doğru Cevap: "E" On iki aya kadar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Yorum yaz