657 DEVLET MEMURLARI KANUNU

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU
1.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre ilk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle aynı yerdeki görevlere atananlar ne kadar süre içinde işe başlamak zorundadırlar?
Doğru Cevap: "E" Atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününde
Soru Açıklaması
2.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir ilgilinin durumunu kaç ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir?
Doğru Cevap: "A" İki ay
Soru Açıklaması
3.
657 sayılı Devlet memurları kanununa göre “amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak” aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?
Doğru Cevap: "E" Kademe ilerlemesinin durdurulması
Soru Açıklaması
4.
657 Sayılı Devlet Memurları kanununa göre 6 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler göreve kaçıncı derece ve kademeden başlar?
Doğru Cevap: "A" 9/3
Soru Açıklaması
5.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen kaç gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır?
Doğru Cevap: "E" On gün
Soru Açıklaması
1
6.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aşağıdaki fiil ve hallerden hangisine aylıktan kesme cezası verilir?
Doğru Cevap: "B" Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.
Soru Açıklaması
7.
657 sayılı Devlet memurları kanununa göre “özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek” aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?
Doğru Cevap: "E" Uyarma
Soru Açıklaması
8.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar ne kadar süre görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır?
Doğru Cevap: "D" Askerlik süresince
Soru Açıklaması
9.
657 sayılı Devlet memurları kanununa göre “açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak” aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?
Doğru Cevap: "D" Kademe ilerlemesinin durdurulması
Soru Açıklaması
10.
657 sayılı Devlet memurları kanununa göre “kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek” aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?
Doğru Cevap: "A" Uyarma
Soru Açıklaması
11.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre son kaç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır?
Doğru Cevap: "C" Sekiz yıl
Soru Açıklaması
12.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde devlet memurluğundan çekilme şartlarına aykırı hareketler ne kadar süre devlet memurluğuna alınmazlar?
Doğru Cevap: "E" Hiçbir surette Devlet memurluğuna alınamazlar.
Soru Açıklaması
13.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi tesis edilen sınıflardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Genelkurmay Hizmetleri Sınıfı
Soru Açıklaması
14.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memur bulunduğu kademede ilerlemesi kaç yıl durdurulur?
Doğru Cevap: "B" 1-3 yıl
Soru Açıklaması
15.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre asli devlet memurluğuna atandıktan sonra en geç ne kadar süre içerisinde yemin belgesini imzalarlar?
Doğru Cevap: "D" Bir ay
Soru Açıklaması
16.
657 sayılı Devlet memurları kanununa göre “siyasi partiye girmek” aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?
Doğru Cevap: "E" Devlet Memurluğundan çıkarma
Soru Açıklaması
17.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak” aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?
Doğru Cevap: "A" Uyarma
Soru Açıklaması
18.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre sayman mutemetleri için devir süresi kaç gündür?
Doğru Cevap: "A" İki gün
Soru Açıklaması
19.
657 Sayılı Devlet Memurları kanununa göre Ortaokulu bitirenler en son kaçıncı dereceye kadar yükselebilirler?
Doğru Cevap: "C" 5 dereceye kadar
Soru Açıklaması
20.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki kaç haftaya kadar kurumunda çalışabilir?
Doğru Cevap: "C" Üç hafta
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Yorum yaz